Projekt edukacyjny

 TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH – wersja .doc

 

 

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum nr 1 w Turku
1. Wszyscy uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizowania projektu edukacyjnego, a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami statutu.

2. Dyrektor szkoły, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka może zwolnić ucznia z realizacji projektu.

3. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy, a czas ich realizacji powinien wynosić od 2 tygodni do 4 miesięcy.

4. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach, za zgodą dyrektora szkoły ich realizacja może zostać przesunięta do końca nauki w klasie trzeciej.

5. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez dyrektora gimnazjum, którego zadaniem jest:

a) zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektu do końca września każdego roku szkolnego,

b) sporządzenie listy tematów projektów oraz przedstawienie jej dyrektorowi i radzie pedagogicznej do 15 października każdego roku szkolnego,

c) umieszczenie listy tematów projektów na stronie gimnazjum do 30 października,

d) przedstawienie wykazu uczniów realizujących projekty z uwzględnieniem tematu,

e) monitorowanie stanu realizacji projektów,

f) organizację publicznej prezentacji projektów,

g) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.

6. Opiekun projektu w szczególności odpowiada za:

a) wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej,

b) przedstawienie wykazu uczniów biorących udział w projekcie wychowawcy klasy do 15 stycznia,

c) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe,

d) opracowanie karty projektu i innych dokumentów (kontrakt dla uczniów, arkusz oceny projektu, narzędzia do ewaluacji, kryteria oceny projektu oraz instrukcja realizacji projektu),

e) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt,

f) monitorowanie jego realizacji,

g) ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację.

7. Wszyscy nauczyciele – w zakresie swoich kompetencji- są zobowiązani do udzielenia wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu.

8. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:

a) poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego, nie później niż do 15 września,

b) prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacja projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności:

• wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,

• monitorowanie udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,

• przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom,

c) komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania,

d) dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa).

9. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach oddziałowych i międzyoddziałowych liczących od 3 do 8 osób.

10. System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się poprzez dobór samodzielny uczniów do końca grudnia każdego roku szkolnego.

11. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.

12. Uczniowie, którzy samodzielnie nie wybrali tematu projektu zostaną przydzieleni do zespołu projektowego przez wychowawcę klasy.

13. Zadania zespołu określa instrukcja realizacji danego projektu oraz kontrakt zawarty z opiekunem.

14. Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć pozalekcyjnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.

15. Końcowa ocena udziału ucznia w projekcie wyrażona powinna być stopniem szkolnym. Ocena obejmuje nie tylko efekt końcowy, ale przede wszystkim systematyczność pracy, aktywność i twórczość w realizacji projektu na poszczególnych jego etapach.

16. Dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać kartę projektu, arkusze samooceny, ewaluację projektu, kontrakt z uczniami, arkusz oceny projektu.

17. Dokumentację przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.